با پیشرفت فناوری، این امکان برای سازمان‌ها و مجموعه‌های مختلف به ...

حضور و غیاب کارمندان همواره یکی از دغدغه های اصلی کارفرمایان ...

روش رایج حضور و غیاب و به روش سنتی، وابسته به ...