حضور و غیاب کارمندان همواره یکی از دغدغه های اصلی کارفرمایان ...