با داشتن سیستم حضور و غیاب تایمیت دیگر خبری از دستگاه‌های ...

با پیشرفت فناوری، این امکان برای سازمان‌ها و مجموعه‌های مختلف به ...

اندازه‌گیری دقیق میزان تناسب یک کارجو با موقعیت شغلی در دسترس ...

این روز ها و با شیوع ویروس کرونا، دورکاری مورد توجه ...

با توجه به این موضوع که چندین سال است کار به ...

حضور و غیاب کارمندان همواره یکی از دغدغه های اصلی کارفرمایان ...

روش رایج حضور و غیاب و به روش سنتی، وابسته به ...